Ubezpieczenie / koszty rezygnacji

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

WSZYSCY* KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z ZAKWATEROWANIA JAFI SPORT OBJĘCI UBEZPIECZENIEM WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group zgodnie z obowiązującą polisą nr. 50000399 obejmującym wypadki powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu - wariant ubezpieczenia Basic.

* Klienci wykupujący pojedyncze usługi tj. szkolenie narciarskie, transport autokarem nie są objęci ubezpieczeniem 

 

POLISA BASIC /  POLISA OPTIMUM /  POLISA PREMIUM

 

  BASIC OPTIMUM PREMIUM
Koszty Leczenia (KL) z Assistance 20 000 € 40 000 € 60 000 €
Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 2 000 € 4 000 € 5 000 €
Odp. Cywilna + amatorskie uprawianie sportów narciarskich (OC) 10 000 € 10 000 € 20 000 €
Koszty Ratownictwa (KR) 10 000 € 10 000 € 10 000 €
Bagaż Podróżny (BP) 0 0 € 0 €
Sprzęt Sportowy (SS) 500 € 500 € 500 €
pomoc tłumacza 200 € 200 € 200 €
kontynuacja leczenia po powrocie do PL 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN
leczenie w przypadku zachorowania na COVID-19 TAK TAK TAK
CENA / os. w cenie 50 zł/osoba 260 zł/osoba (dni narciarskie)
* zwyżka za choroby przewlekłe to +100% (przy ubezpieczeniu Basic +40 zł; przy ubezpieczeniu Optimum +50 zł; przy ubezpieczeniu Premium +260 zł):

W wersjach OPTIMUM i PRESTIGE ponadto: DODATKOWA POMOC ASSISTANCE m.in. pomoc prawna (do 1200 EUR), kierowca zastępczy (do 1000 EUR), transport zwierząt towarzyszących (do 400 EUR), zwrot kosztów karnetu narciarskiego (do 200 EUR), pomoc na wypadek przymusowej izolacji i kwarantanny za granicą z powodu COVID (100EUR/dzień do max 10 dni)
 

 ZAKRES UBEZPIECZENIA WIENER BASIC DLA WYJAZDU GOLFOWEGO:

KL z assistance (w tym Covid-19) 20 000 EUR

NNW 2000 EUR

sprzęt sportowy 500 EUR

koszty ratownictwa 10 000 EUR

 

pomoc na wypadek przymusowej izolacji i kwarantanny za granicą z powodu Covid-19 - do 100€/dzień do max 10 dni

Oferujemy Państwu również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia do opcji Optimum lub Premium.
Chęć dokupienia ubezpieczenia w wersji rozszerzonej można zgłaszać mailowo pracownikom biura Jafi Sport maksymalnie do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 
CENTRUM ALARMOWE / HELP LINE 24H MONDIAL ASSISATANCE +48 22 564 06 25 – Wszelkie zdarzenia ubezpieczeniowe należy zgłosić niezwłocznie w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z Centralą Alarmową, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku i gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez uczestnika, obowiązany jest zgłosić szkodę wypełniając stosowne formularze zgłoszenia szkody wraz z załączeniem dokumentacji potwierzającej zdarzenie, w celu refundacji poniesionych kosztów, po uprzednim poinformowaniu Centrali alarmowej lub Wiener TU S.A. i otrzymaniu na nią zgody.
 
Pragniemy poinformować, że wszystkie polisy turystyczne WIENER TU S.A. (KL) chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży.

Druki zgłoszenia szkód (w nich opisana jest również dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody) można pobrać na stronie https://wiener.pl/


Likwidacja szkód odbywa się przez WIENER, zatem Jafi Sport nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszy powrót do RP.

UWAGA! Dla samych szkoleń bez zakwaterowania oraz karnetów nie sprzedajemy ubezpieczenia KR. Nie jest to impreza tursytyczna.

Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (KR) chroni tylko na wypadek zdarzeń losowych, które dotknęły ubezpieczonego lub jego bliskich zgodnie z zakresem zawartym w OWU Kosztów Rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszy powrót do RP nr.132/21 z dnia 07.10.2021 i z powodu tych zdarzeń rezygnuje z podróży.  

Koszt wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji nie podlega zwrotowi jeżeli wyjazd nie dojdzie do skutku lub nastąpi rezygnacja z wyjazdu, ponieważ Ubezpieczenie zaczyna działać od momentu jego zakupu=wpłaty zaliczki.


Co obejmuje ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu do RP obejmuje :      

1. Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej i wcześniejszego powrotu do RP obejmują: koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem do RP spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego.

Za koszty związane z wcześniejszym powrotem ubezpieczonego do RP uważa się:

a) koszty niewykorzystanych świadczeń w przypadku przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej;

b) dodatkowe koszty transportu powrotnego do RP.

Koszt wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego z imprezy turystycznej zwracany jest tylko w przypadku, gdy koszt transportu określonym środkiem lokomocji w obie strony uwzględniony był w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu do RP oraz kosztów anulowania biletu, kosztów anulowania noclegu obejmuje  zwrot udokumentowanych kosztów określonych w § 3 OWU Wiener TU.S.A koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie ust. 5, 6, 11 lub 12, jeżeli koszty te powstały wyłącznie w następstwie następujących zdarzeń, wymienionych w OWU § 4 pkt. 1  w tym zdarzenia związane z COVID-19 jak :

1)  nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), potwierdzone dokumentacją lekarską które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży i wymaga objęcia obowiązkową kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem , wydanym przez uprawiony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej;

2)  nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży;

3) śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika)

Szczegóły Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu do RP lub kosztów anulowania biletu oraz kosztów anulowania noclegu – do zapoznania tutaj 

 

Koszt ubezpieczenia: w cenie 4 % wartości imprezy (końcowa kwota umowy).

Ubezpieczenie opiewa na kwotę końcową umowy i w przypadku rezygnacji lub wcześniejszego powrotu do RP z imprezy możliwy jest zwrot do 100% poniesionych kosztów.

Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o zdarzenia związane z:
 - zaostrzeniem choroby przewlekłej w tym nowotworowej również osób bliskich lub współuczestników podróży, które to mogą być powodem rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe - w przypadku rozszerzenia do tej opcji cena ubezpieczenia wyniesie 7% wartości imprezy (końcowa kwota umowy).
kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu do RP lub kosztów anulowania biletu oraz kosztów anulowania noclegu w wyniku dodatkowych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Aneksem nr. 1 do OWU z dnia 19.09.2022 – do zapoznania tutaj  - w cenie 5,5% wartości imprezy

 

W jakim czasie można wykupić ubezpieczenie: Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe najpóźniej 7 dni od otrzymania umowy zgłoszenia. W przypadku, gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu otrzymania  umowy i dokonania pełnej wpłaty za imprezę turystyczną.

 

Okres trwania ubezpieczenia: odpowiedzialność Wiener TU S.A rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu określonym umową jako koniec imprezy turystycznej.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie NIE OBEJMUJE m.in.:

- ciąży - ochrona ubezpieczeniowa w przypadku : przedwczesnego porodu, poronienia lub trwającej co najmniej 7 dni hospitalizacji związanej z ciążą Ubezpieczonej, osoby towarzyszącej (współuczestniczki), ciążą żony albo konkubiny Ubezpieczonego – które wystąpiły w okresie 14 dni poprzedzających podróż i jednocześnie miały miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.

- nieuzyskania urlopu na wyjazd

- niemożności uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodu choroby przewlekłej chyba że została opłacona dodatkowa składka 

- brak oczekiwanych warunków atmosferycznych w miejscu wypoczynku

- częściową rezygnację i dojechanie na imprezę po terminie planowanego rozpoczęcia imprezy (ubezpieczenie obejmuję wyłącznie przerwanie pobytu w uzasadnionych sytuacjach objętych ubezpieczeniem lub całkową rezygnację)

- otrzymania pozytywnego wyniku testu na COVID-19 przed wyjazdem oraz kwarantanny - chyba że została opłacona dodatkowa składka  za zdarzenia objęte ochroną takie jak: obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, realizacji biletu lub realizacji noclegu, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, wskazującym daty w jakich obowiązywała; lub izolacji Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, realizacji biletu lub realizacji noclegu, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. Izolacja musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, wskazującym daty w jakich obowiązywała; lub odmowy wpuszczenia na pokład samolotu i statku wycieczkowego Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) z powodu otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na COVID-19, wykonanego nie później niż na 72h przed planowanym rozpoczęciem podróży, w celu spełnienia wymogu administracyjnego kraju, do którego udaje się Ubezpieczony, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez służby sanitarne lub lekarza służb medycznych
- zamknięcia granic, braku możliwości dojazdu na miejsce, zamknięcia wyciągów (te kwestie reguluje nasz główny regulamin)

 

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:

1) niezwłocznie poinformować biura podróży o zaistnieniu zdarzenia (najpóźniej 2 dni od daty zdarzenia w formie piesemnej - mailowo na adres jafi@jafisport.pl),

2) zawiadomić pisemnie Wiener TU S.A. o szkodzie i przekazać wymaganą dokumentację nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Dokumentacja powinna zawierać:

- umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej

- oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej złożone w biurze podróży (mailowo)

- poświadczenie o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie (na wniosek ubezpieczyciela Jafi Sport przekazuje taką informację bezpośrednio do Wiener TU S.A),

- dowodów opłat za wyjazd

Oraz w zależności od rodzaju zdarzenia:

- dokumentację lekarską z wynikami uzasadniającymi rezygnację lub przerwanie uczestnictwa w imprezie, zwolnienia lekarskie, zaświadczenie lekarskie o nagłym zachorowaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej Ubezpieczonemu,

- poświadczenie organów administracyjnych lub policji o wystąpieniu szkody w mieniu Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży,

- dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w trakcie trwania imprezy,

3) Zwolnienie urzędów i lekarzy prowadzących leczenie z obowiązku zachowania tajemnicy wobec Towarzystwa

4) Umożliwienie Towarzystwu przeprowadzenia czynności zmierzających do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,

5) Stosowania się do zaleceń Towarzystwa.

 

Informujemy, iż w przypadku odmowy wypłaty roszczenia lub sytuacji spornych, Biuro Jafi Sport nie jest stroną i nie ma mocy prawnej do rozstrzygania. Klient ma prawo do złożenia odwołania w Centrum Alarmowym Wiener TU S.A oraz w siedzibie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wiener TU S.A. 

KARTA EKUZ

zalecamy wyrobienie karty EKUZ jeszcze przed wyjazdem, przez każdego przed uczestnika imprezy turystycznej oraz zabranie jej ze sobą. Karta EKUZ jest bezpłatnie wydawana i uprawnia do korzystania z pomocy medycznej na wypadek hospitalizacji w placówce publicznej w związku z nagłym zachorowaniem czy urazem. Prosimy o zgłaszanie do Centrum Alarmowego wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, nawet jeżeli klient trafi do placówki medycznej, która akceptuje EKUZ, wówczas ubezpieczyciel będzie w stanie pomóc z formalnościami oraz komunikacją z placówką. Karta EKUZ ułatwia szybsze rozliczenie z placówką medyczną, szybsze przyjęcie do placówki. EKUZ nie pokrywa jednak wszystkich procedur medycznych, dlatego za pozostałe procedury medyczne płaci Wiener TU S.A oraz za np. organizację transportu na miejscu, repatriację do Polski.

Więcej informacji o karcie EKUZ i instrukcja wyrobienia pod linkiem tutaj

Dokumenty do pobania:
OWU  Wiener 
OWU  Wiener - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Tabela norm procentowych uszczerbku na zdrowiu

Wiener - karta produktu - Ubezpieczeni w podróży

Wiener - karta produktu - Koszty Rezygnacji 
Wiener - Koszty Rezygnacji - aneks nr 1 

Formularz zgłoszenia szkody (PL)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Nasi partnerzy

Kontakt z nami

poniedziałek - piątek: 08:30 - 15:30
sobota - niedziela: nieczynne

 
 
Start your journey.

zobacz ofertę