Ubezpieczenie / koszty rezygnacji

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

WSZYSCY* KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z ZAKWATEROWANIA JAFI SPORT OBJĘCI UBEZPIECZENIEM UNIQA KONTYNENTY

obejmującym wypadki powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu - wariant ubezpieczenia STANDARD

* Klienci wykupujący pojedyncze usługi tj. szkolenie narciarskie, transport autokarem nie są objęci ubezpieczeniem.

NR POLISY: 5093666 

 

POLISA STANDARD /  POLISA PLUS /  POLISA VIP

 

Oferujemy Państwu również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia do opcji PLUS lub VIP:

 

STANDARD

PLUS

VIP

Koszty Leczenia (KL) z Assistance

15 000 €

40 000 €

40 000 €

Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

2 000 €

4 000 €

10 000 €

Odp. Cywilna + amatorskie uprawianie sportów narciarskich (OC)

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Koszty Ratownictwa (KR)

8 000 €

8 000 €

8 000 €

Koszty leczenia i rehabilitacji na terenie RP w wyniku NNW za granicą

-

-

10 000 zł

Bagaż Podróżny (BP)

-

400 €

200 €

Sprzęt Sportowy (SS)

-

700 €

700 €

CENA / os.

w cenie

 30zł/os

 220zł/os *

Na dojazd i powrót objęci są Państwo ubezpieczeniem „Travel” obejmującym wyłącznie KL i NNW w powyższych kwotach.

* Wariant VIP -  cena obejmuje 6 dni narciarskich. Rozszerzenie o opcję „Travel” na dojazd do miejsca wypoczynku, dodatkowo płatne 70zł/os (dojazd i powrót) //  Ubezpieczenie VIP zawiera rozszerzenie o CP (choroby przewlekłe)

Chęć dokupienia ubezpieczenia w wersji rozszerzonej można zgłaszać mailowo pracownikom biura Jafi Sport maksymalnie do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 
CENTRUM ALARMOWE – czynne jest 7 dni w tygodniu 24h/dobę.  Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.

Telefon:  + 48 22 599 95 22

W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostanie obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 40 EUR (potrącana z rachunku za leczenie).

Pragniemy poinformować, że wszystkie polisy turystyczne UNIQA (KL) chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży.


Druki zgłoszenia szkód (w nich opisana jest również dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody) można pobrać na stronie https://www.uniqa.pl/ 

Likwidacja szkód odbywa się przez UNIQA, zatem Jafi Sport nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

Pełne OWU UNIQA Kontynenty

 

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej (KR).

UWAGA! Dla samych szkoleń bez zakwaterowania oraz karnetów nie sprzedajemy ubezpieczenia KR. Nie jest to impreza tursytyczna.

Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (KR) chroni tylko na wypadek zdarzeń losowych, które dotknęły ubezpieczonego lub jego bliskich zgodnie z zakresem zawartym w OWU i z powodu tych zdarzeń rezygnuje z podróży.

Koszt wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji nie podlega zwrotowi jeżeli wyjazd nie dojdzie do skutku lub nastąpi rezygnacja z wyjazdu, ponieważ Ubezpieczenie zaczyna działać od momentu jego zakupu=wpłaty zaliczki.


Co obejmuje ubezpieczenia: koszty jakie poniósł Ubezpieczony w związku z rezygnacją z wyjazdu lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie i koniecznością wcześniejszego powrotu z imprezy. Koszty przerwania uczestnictwa obejmują niewykorzystaną część świadczeń (przez niewykorzystane świadczenia rozumie się określoną w % ceny imprezy turystycznej, niewykorzystaną część świadczeń przewidzianą w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej. Rezygnację uwzględniają tylko dopuszczone powody rezygnacji przez UNIQA - informacja poniżej). Zwrot następuje na podstawie pisemnego

Koszt ubezpieczenia: w cenie 3,5% wartości imprezy (końcowa kwota umowy).
Ubezpieczenie opiewa na kwotę końcową umowy i w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie możliwy jest zwrot do 100% poniesionych kosztów.


W jakim czasie można wykupić ubezpieczenie: Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe najpóźniej 5 dni od otrzymania umowy zgłoszenia. W przypadku, gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu otrzymania  umowy.

Okres trwania ubezpieczenia: odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu określonym umową jako koniec imprezy turystycznej.

 
Możliwe powody rezygnacji:
- nieszczęśliwy wypadek (nagłe zachorowanie uniemożliwiające udział w wyjeździe, śmierć ubezpieczonego)

- przedwczesny poród lub śmierć osoby bliskiej (tylko najbliższa rodzina)

- poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego (włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan itp.)

- bezwzględne wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone ubezpieczonemu w czasie pobytu (nie dotyczy wezwania wojskowego)

- wystąpienia szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy gdzie ubezpieczony jest pracodawcą (wymagającej jego obecności na miejscu)

- śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży (jedynie gdy są uwzględnione osoby na tej samej umowie).

 
Ubezpieczenie KR NIE OBEJMUJE m.in.:

- ciąży

- nieuzyskania urlopu na wyjazd

- niemożności uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodu choroby przewlekłej

- brak oczekiwanych warunków atmosferycznych w miejscu wypoczynku

- częściową rezygnację i dojechanie na imprezę po terminie planowanego rozpoczęcia imprezy (ubezpieczenie obejmuję wyłącznie przerwanie pobytu w uzasadnionych sytuacjach objętych ubezpieczeniem lub całkową rezygnację)
- kwarantanny, zamknięcia granic, braku możliwości dojazdu na miejsce, zamknięcia wyciągów (te kwestie reguluje nasz główny regulamin)

 
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego:

1) Należy niezwłocznie poinformować biura podróży o zaistnieniu zdarzenia (najpóźniej 2 dni od daty zdarzenia w formie piesemnej - mailowo na adres jafi@jafisport.pl),

2) Pisemnego zawiadomienia Towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie i przekazanie wymaganej dokumentacji nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Dokumentacja powinna zawierać:

- umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej

- oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej złożone w biurze podróży (mailowo)

- poświadczenie o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie (na wniosek ubezpieczyciela Jafi Sport przekazuje taką informację bezpośrednio do UNIQA),

- dowodów opłat za wyjazd

 

Oraz w zależności od rodzaju zdarzenia:

- dokumentację lekarską z wynikami uzasadniającymi rezygnację lub przerwanie uczestnictwa w imprezie, zwolnienia lekarskie, zaświadczenie lekarskie o nagłym zachorowaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej Ubezpieczonemu,

- poświadczenie organów administracyjnych lub policji o wystąpieniu szkody w mieniu Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży,

- dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w trakcie trwania imprezy,

3) Zwolnienie urzędów i lekarzy prowadzących leczenie z obowiązku zachowania tajemnicy wobec Towarzystwa

4) Umożliwienie Towarzystwu przeprowadzenia czynności zmierzających do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,

5) Stosowania się do zaleceń Towarzystwa.

Formularz zgłoszenia szkody (PL)
Formularz zgłoszenia szkody (ENG)

Informujemy, iż w przypadku odmowy wypłaty roszczenia lub sytuacji spornych, Biuro Jafi Sport nie jest stroną i nie ma mocy prawnej do rozstrzygania. Klient ma prawo do złożenia odwołania w Centrum Alarmowym UNIQA. 

KARTA EKUZ
zalecamy wyrobienie karty EKUZ jeszcze przed wyjazdem, przez każdego przed uczestnika imprezy turystycznej oraz zabranie jej ze sobą. Karta EKUZ jest bezpłatnie wydawana i uprawnia do korzystania z pomocy medycznej na wypadek hospitalizacji w placówce publicznej w związku z nagłym zachorowaniem czy urazem. Prosimy o zgłaszanie do Centrum Alarmowego wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, nawet jeżeli klient trafi do placówki medycznej, która akceptuje EKUZ, wówczas ubezpieczyciel będzie w stanie pomóc z formalnościami oraz komunikacją z placówką. Karta EKUZ ułatwia szybsze rozliczenie z placówką medyczną, szybsze przyjęcie do placówki. EKUZ nie pokrywa jednak wszystkich procedur medycznych, dlatego za pozostałe procedury medyczne płaci UNQA oraz za np. organizację transportu na miejscu, repatriację do Polski.
Więcej informacji o karcie EKUZ i instrukcja wyrobienia pod linkiem tutaj

Nasi partnerzy

Kontakt z nami

poniedziałek - piątek: 08:30 - 16:30
sobota - niedziela: nieczynne

 
 
Start your journey.

zobacz ofertę