Informacje i zmiany do regulaminu COVID-19 (Bezpieczna rezerwacja)

bezpieczna rezerwacji


nowa oferta button

Akturalne wytyczne odnośnie sytuacji Covid i obostrzeń:

Włochy: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy   

 

Austria: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/austria  oraz https://www.austria.info/pl  

 

INFORMACJE I ZMIANY DO REGULAMINU JAFI SPORT w związku z Covid – obowiązuje od 29.07.2020 r. do odwołania

 1. Zmianie ulegają względem regulaminu Jafi Sport zapisy dotyczące płatności i rezygnacji z wyjazdu w następujący sposób:
  • w celu potwierdzenia rezerwacji zaliczka musi wynosić minimum 10% wartości umowy. Pozostała płatność za umowę powinna być wpłacona najpóźniej na 21 dni przez wyjazdem,
  • w przypadku zamknięcia granic państwowych uniemożliwiających dojazd na miejsce imprezy turystycznej lub zamknięcie miejscowości docelowej wyjazdu (w tym również pełnej infrastruktury narciarskiej) pomiędzy 1-21 dniem przed wyjazdem nastąpi zwrot wpłaconych środków w ciągu 14 dni roboczych,
  • w przypadku rezygnacji z innego powodu niż zamknięcie granic obowiązują następujące warunki potrąceń:
   • do 21 dni 10% ceny imprezy turystycznej
   • 20-15 dni 50% ceny imprezy turystycznej
   • 14-10 dni 70% ceny imprezy turystycznej
   • 10-7 dni 80% ceny imprezy turystycznej
   • mniej niż 7 dni 90% ceny imprezy turystycznej
 2. W przypadku skierowania na kwarantannę pomiędzy 2-21 dniem przed datą rozpoczęcia wyjazdu i chęci skorzystania z bezkosztowej zmiany rezerwacji, należy:
  • Udokumentować fakt skierowania na kwarantannę, poprzez dostarczenie do Jafi Sport zaświadczenia z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o skierowaniu na kwarantannę, który to dokument otrzymuje się w takiej sytuacji. Dokument powinien być dostarczony w formie skanu, zrzutu z ekranu lub oryginału najpóźniej na 48h przed wyjazdem.
  • Wybrać nową imprezę turystyczną z sezonu 2021/2022 i założyć nową rezerwację, jednak nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem.
  • W przypadku, gdy cena nowej rezerwacji jest wyższa od pierwotnej, należy do niej dopłacić.
  • Wszelkie dodatkowe bonusy uzyskane podczas zakupu pierwotnej imprezy, przestają obowiązywać.
 3. Wszyscy Klienci Jafi Sport ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (we wszystkich wariantach), podczas pobytu zagranicznego, będą chronieni w przypadku zdiagnozowanego zachorowania wywołanego przez COVID19. Koszty leczenia w razie zachorowania Ubezpieczonego będą świadczone do pełnych sum ubezpieczenia. Prosimy szczególnie mieć na uwadze, że Klientom, u których zostanie zdiagnozowany koronawirus, pomocy medycznej i opiekuńczej udzielą , w pierwszej kolejności, lokalne władze na miejscu, w którym przebywają.
 4. Wszystkie nasze polisy turystyczne zapewniają ochronę w przypadku zakażenia się koronawirusem. Dotyczy to zarówno miejsc, w których do tej pory nie wystąpiły zachorowania, jak i tych, gdzie ogłoszono stan epidemii. W każdym z tych przypadków ubezpieczyciel pokrywa koszty skutków nagłego zachorowania w podróży.
 5. W przypadku, gdy Podróżny znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy ((nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach – należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania), Jafi Sport udziela Podróżnemu odpowiedniej pomocy na warunkach określonych w art. 52 Ustawy (Ust.1 Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na udzieleniu: 1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; 2) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.)
 6. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Jafi Sport ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy. Powyższe uprawnienie do zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie (w tym finansowania w ramach ubezpieczenia).
 7. Osoby, które wykupią ubezpieczenie od kosztów rezygnacji a przed wyjazdem lub na miejscu zostanie stwierdzone zachorowanie na Covid (potwierdzone testem Sanepidu lub odpowiednich organów państwowych) i zostanie objęty kwarantanną to ubezpieczenie będzie działać i zwrot poniesionych kosztów/niewykorzystanych świadczeń w ramach OWU rezygnacji z podróży będzie realizowany przez ubezpieczyciela.

Nasi partnerzy

Kontakt z nami

poniedziałek - piątek: 08:30 - 16:30
sobota - niedziela: nieczynne

 
 
Start your journey.

zobacz ofertę