Informacje i zmiany do regulaminu COVID-19 (Bezpieczna rezerwacja)

bezpieczna rezerwacji


nowa oferta button


ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (AKTUALIZACJA W DNIU 12.01.2021):

 1. Czy wyjazdy do Włoch od 16.01.2021 odbędą się?
Według aktualnych dostępnych stoki we włoszech ruszą nie wcześniej niż 18.01 dlatego też wyjazd nie będzie mógł się odbyć.
 
 1. Jeżeli stoki w Livigno w tych terminach będą zamknięte czy zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, jeżeli Lombardię dalej będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się między regionami i granicami (czerwona i pomarańczowa strefa), a wyciągi nie będą czynne - mają państwo prawo do zwrotu 100% środków wpłaconych na poczet wyjazdu (zwrot nie dotyczy ubezpieczenia KR). Zachęcamy natomiast przełożenie środków na dowolny inny termin i miejscowość w sezonie zimowy 2020/2021.

 1. Czy z powodu przełożenia terminu ferii, poprzednie terminy wyjazdu są anulowane?
Wyjazdy zakupione w terminach od 23.01 do 27.02 nie są anulowane. Dalej świadczymy usługi niezależnie od tego, że daty ferii zostały zmienione.
 
 1. Jeżeli chcę zostać na wyjazd w pierwotnym terminie, mogę liczyć dalej na szkolenia narciarskie?
Tak, szkolenia narciarskie odbędą się we wszystkich zakupionych przez Was terminach i miejscowościach. Przypominamy jednak, że dalej obowiązują ilości utworzenia się grup szkoleniowych zgodnie z regulaminem.

 1. Czy mogę przenieść swoją rezerwację z poprzedniego terminu ferii na nowy?
Tak, rezerwacja może zostać bezpłatnie przeniesiona na termin nowych ferii. Nie gwarantujemy jednak dostępności miejsc 1:1 w stosunku do poprzedniego terminu. W przypadku kiedy cena nowego terminu będzie wyższa, klient ma obowiązek pokrycia różnicy w dopłacie końcowej.

 1. Czy przy zmianie daty rezerwacji dalej obowiązuje ubezpieczenie KR?
W przypadku zmiany rezerwacji klient i chęci zatrzymania ubezpieczenia KR koszt jego wynosi 3,5% wartości umowy. Klient zatem zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie jeśli ubezpieczenie zostało zakupione po cenie 1% lub koszt całkowitej rezerwacji uległ zmianie.

 1. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu jeżeli termin ferii został zmieniony?
Zmiana terminu ferii nie jest podstawą do rezygnacji z wyjazdu. Więcej o nowych warunkach rezerwacji i wszystkich zależnościach przeczytacie na: https://www.jafisport.pl/informacje-i-zmiany-do-regulaminu-covid-19-bezpieczna-rezerwacja
 1. Czy mam wpłacać resztę pieniędzy zgodnie z umową kiedy sytuacja z wyciągami jest jeszcze niepotwierdzona?
Nie trzeba. Sugerujemy się wstrzymać z dopłatą na zbliżające się terminy, dopóki start wyciągów narciarskich nie zostanie oficjalnie potwierdzony.

 1. Kiedy wyciągi we Włoszech i w Austrii zostaną otwarte?
Na podstawie aktualnych informacji turystyczny w Austrii zostanie wznowiony nie wcześniej niż 24 stycznia, a we Włoszech 16 stycznia.
 
 1. Czy po powrocie z nart będzie kwarantanna?
Choć bardzo byśmy chcieli to wiedzieć, nie jesteśmy w stanie dać odpowiedzi. Sytuacja zmienia się dynamicznie z tygodnia na tydzień. Taką decyzję podejmuje rząd, a my respektujemy ją oficjalnym dokumentem, który miałby ewentualnie pojawić się w dzienniku ustaw. Na dzień dzisiejszy takiego rozporządzenia o kwarantannie po powrocie zza granicy nie ma.

INFORMACJE I ZMIANY DO REGULAMINU JAFI SPORT w związku z Covid – obowiązuje od 29.07.2020 r. do odwołania

 1. Zmianie ulegają względem regulaminu Jafi Sport zapisy dotyczące płatności i rezygnacji z wyjazdu w następujący sposób:
  • w celu potwierdzenia rezerwacji zaliczka musi wynosić minimum 10% wartości umowy. Pozostała płatność za umowę powinna być wpłacona najpóźniej na 21 dni przez wyjazdem,
  • w przypadku zamknięcia granic państwowych uniemożliwiających dojazd na miejsce imprezy turystycznej lub zamknięcie miejscowości docelowej wyjazdu (w tym również pełnej infrastruktury narciarskiej) pomiędzy 1-21 dniem przed wyjazdem nastąpi zwrot wpłaconych środków w ciągu 14 dni roboczych,
  • w przypadku rezygnacji z innego powodu niż zamknięcie granic obowiązują następujące warunki potrąceń:
   • do 21 dni 10% ceny imprezy turystycznej
   • 20-15 dni 50% ceny imprezy turystycznej
   • 14-10 dni 70% ceny imprezy turystycznej
   • 10-7 dni 80% ceny imprezy turystycznej
   • mniej niż 7 dni 90% ceny imprezy turystycznej
 2. W przypadku skierowania na kwarantannę pomiędzy 2-21 dniem przed datą rozpoczęcia wyjazdu i chęci skorzystania z bezkosztowej zmiany rezerwacji, należy:
  • Udokumentować fakt skierowania na kwarantannę, poprzez dostarczenie do Jafi Sport zaświadczenia z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o skierowaniu na kwarantannę, który to dokument otrzymuje się w takiej sytuacji. Dokument powinien być dostarczony w formie skanu, zrzutu z ekranu lub oryginału najpóźniej na 48h przed wyjazdem.
  • Wybrać nową imprezę turystyczną z sezonu 2020/2021 i założyć nową rezerwację, jednak nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem.
  • W przypadku, gdy cena nowej rezerwacji jest wyższa od pierwotnej, należy do niej dopłacić.
  • Wszelkie dodatkowe bonusy uzyskane podczas zakupu pierwotnej imprezy, przestają obowiązywać.
 3. Wszyscy Klienci Jafi Sport ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia AXA (we wszystkich wariantach), podczas pobytu zagranicznego, będą chronieni w przypadku zdiagnozowanego zachorowania wywołanego przez COVID19. Koszty leczenia w razie zachorowania Ubezpieczonego będą świadczone do pełnych sum ubezpieczenia. Prosimy szczególnie mieć na uwadze, że Klientom, u których zostanie zdiagnozowany koronawirus, pomocy medycznej i opiekuńczej udzielą , w pierwszej kolejności, lokalne władze na miejscu, w którym przebywają.
 4. Wszystkie nasze polisy turystyczne zapewniają ochronę w przypadku zakażenia się koronawirusem. Dotyczy to zarówno miejsc, w których do tej pory nie wystąpiły zachorowania, jak i tych, gdzie ogłoszono stan epidemii. W każdym z tych przypadków ubezpieczyciel pokrywa koszty skutków nagłego zachorowania w podróży.
 5. W przypadku, gdy Podróżny znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy ((nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach – należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania), Jafi Sport udziela Podróżnemu odpowiedniej pomocy na warunkach określonych w art. 52 Ustawy (Ust.1 Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na udzieleniu: 1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; 2) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.)
 6. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Jafi Sport ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy. Powyższe uprawnienie do zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie (w tym finansowania w ramach ubezpieczenia).
 7. Osoby, które wykupią ubezpieczenie od kosztów rezygnacji a przed wyjazdem lub na miejscu zostanie stwierdzone zachorowanie na Covid (potwierdzone testem Sanepidu lub odpowiednich organów państwowych) i zostanie objęty kwarantanną to ubezpieczenie będzie działać i zwrot poniesionych kosztów/niewykorzystanych świadczeń w ramach OWU rezygnacji z podróży będzie realizowany przez ubezpieczyciela.

Nasi partnerzy

Kontakt z nami

poniedziałek - piątek: 08:30 - 16:30
sobota - niedziela: nieczynne

 
 
Start your journey.

zobacz ofertę