Ubezpieczenie / koszty rezygnacji

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

 

WSZYSCY* KLIENCI JAFI SPORT OBJĘCI UBEZPIECZENIEM AXA KONTYNENTY

obejmującym wypadki powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu: w wariancie STANDARD

NR POLISY: 5093666

POLISA STANDARD /  POLISA PLUS /  POLISA VIP

* Klienci korzystający z zakwaterowania Jafi Sport

** Klienci wykupujący pojedyncze usługi tj. szkolenie narciarskie, transport nie są objęci ubezpieczeniem.

 

Oferujemy Państwu również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia do opcji PLUS lub VIP:

 

STANDARD

PLUS

VIP

Koszty Leczenia (KL) z Assistance

15 000 €

40 000 €

40 000 €

Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

2 000 €

4 000 €

10 000 €

Odp. Cywilna + amatorskie uprawianie sportów narciarskich (OC)

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Koszty Ratownictwa (KR)

8 000 €

8 000 €

8 000 €

Koszty leczenia i rehabilitacji na terenie RP w wyniku NNW za granicą

-

-

10 000 zł

Bagaż Podróżny (BP)

-

400 €

200 €

Sprzęt Sportowy (SS)

-

700 €

700 €

CENA / os.

w cenie

 30zł/os

 220zł/os ***

Powyższe stawki dotyczą dni obowiązywania karnetu narciarskiego. Na dojazd i powrót objęci są Państwo ubezpieczeniem „Travel” obejmującym wyłącznie KL i NNW w powyższych kwotach.

*** cena obejmuje 6 dni narciarskich. Rozszerzenie o opcję „Travel” na dojazd do miejsca wypoczynku, dodatkowo płatne 70zł/os (dojazd i powrót). // Ubezpieczenie VIP zawiera rozszerzenie o CP (choroby przewlekłe)

Chęć dokupienia ubezpieczenia w wersji rozszerzonej można zgłaszać mailowo lub telefonicznie pracownikom biura Jafi Sport maksymalnie do 2 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 

CENTRUM ALARMOWE – czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.

Telefon: + 48 22 575 90 80

W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostanie obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 40 EUR (potrącana z rachunku za leczenie).

Dokumenty oraz formularze do pobrania:

OWU ubezpieczenia – AXA Kontynenty

Zgłoszenie szkody KL/KR

Zgłoszenie szkody OC

Zgłoszenie szkody NNW

 

Druki zgłoszenia szkód (w nich opisana jest również dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody) można pobrać powyżej lub na stronie www.axa-polska.pl.

Likwidacja szkód odbywa się przez AXA, zatem Jafi Sport nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

 

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej (KR).

UWAGA! Dla samych szkoleń bez zakwaterowania oraz karnetów nie sprzedajemy ubezpieczenia KR. Nie jest to impreza tursytyczna.

Co obejmuje ubezpieczenie: koszty jakie poniósł Ubezpieczony w związku z rezygnacją z wyjazdu lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie i koniecznością wcześniejszego powrotu z imprezy. Koszty przerwania uczestnictwa obejmują niewykorzystaną część świadczeń (przez niewykorzystane świadczenia rozumie się określoną w % ceny imprezy turystycznej, niewykorzystaną część świadczeń przewidzianą w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej. Rezygnację uwzględniają tylko dopuszczone powody rezygnacji przez AXA - informacja poniżej). Zwrot następuje na podstawie pisemnego wyliczenia Biura Podróży odnośnie niewykorzystanego świadczenia. 

Koszt ubezpieczenia: w cenie 3,5 % wartości imprezy (końcowa kwota umowy). Ubezpieczenie opiewa na kwotę końcową umowy i w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie możliwy jest zwrot do 100% poniesionych kosztów.

Do kiedy można wykupić ubezpieczenie? Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe najpóźniej 2 dni od daty podpisania umowy zgłoszenia lub wpłaty całości lub części zaliczki. W przypadku, gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy.

Okres trwania ubezpieczenia:  odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu określonym umową jako koniec imprezy turystycznej.

 

Możliwe powody rezygnacji:

- nieszczęśliwy wypadek (nagłe zachorowanie uniemożliwiające udział w wyjeździe, śmierć ubezpieczonego)

- przedwczesny poród lub śmierć osoby bliskiej (tylko najbliższa rodzina)

- poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego (włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan itp.)

- bezwzględne wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone ubezpieczonemu w czasie pobytu (nie dotyczy wezwania wojskowego)

- wystąpienia szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy gdzie ubezpieczony jest pracodawcą (wymagającej jego obecności na miejscu)

- śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży (jedynie gdy są uwzględnione osoby na tej samej umowie).

 

Ubezpieczenie KR NIE OBEJMUJE:

- ciąży

- nieuzyskania urlopu na wyjazd

- niemożności uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodu choroby przewlekłej

- brak oczekiwanych warunków atmosferycznych w miejscu wypoczynku

- częściową rezygnację i dojechanie na imprezę po terminie planowanego rozpoczęcia imprezy (ubezpieczenie obejmuję wyłącznie przerwanie pobytu w uzasadnionych sytuacjach objętych ubezpieczeniem lub całkową rezygnację)

 

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego:

1) Niezwłocznie poinformowanie biura podróży o zaistnieniu zdarzenia (najpóźniej 2 dni od daty zdarzenia w formie piesemnej - mailowo na adres jafi@jafisport.pl),

2) Pisemnego zawiadomienia Towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie i przekazanie dokumentacji nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Dokumentacja powinna zawierać:

- umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej

- oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej złożone w biurze podróży (mailowo)

- poświadczenie o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie (na wniosek ubezpieczyciela Jafi Sport przekazuje taką informację bezpośrednio do AXA),

- dowodów opłat za wyjazd

 

Oraz w zależności od rodzaju zdarzenia:

- dokumentację lekarską z wynikami uzasadniającymi rezygnację lub przerwanie uczestnictwa w imprezie, zwolnienia lekarskie, zaświadczenie lekarskie o nagłym zachorowaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej Ubezpieczonemu,

- poświadczenie organów administracyjnych lub policji o wystąpieniu szkody w mieniu Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży,

- dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w trakcie trwania imprezy,

3) Zwolnienie urzędów i lekarzy prowadzących leczenie z obowiązku zachowania tajemnicy wobec Towarzystwa

4) Umożliwienie Towarzystwu przeprowadzenia czynności zmierzających do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,

5) Stosowania się do zaleceń Towarzystwa.

 

Informujemy, iż w przypadku odmowy wypłaty roszczenia lub sytuacji spornych, Biuro Jafi Sport nie jest stroną i nie ma mocy prawnej do rozstrzygania. Klient ma prawo do złożenia odwołania w Centrum Alarmowym AXA. 

Nasi partnerzy

Kontakt z nami

poniedziałek - piątek 08:30 - 19:00 sobota - 8:30 - 16:00 niedziela nieczynne

 
 
Start your journey.

zobacz ofertę