Ubezpieczenie / koszty rezygnacji

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

 

WSZYSCY* KLIENCI JAFI SPORT OBJĘCI UBEZPIECZENIEM AXA KONTYNENTY

obejmującym wypadki powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu: w wariancie STANDARD

NR POLISY: 5093666

POLISA STANDARD /  POLISA PLUS /  POLISA VIP

* Klienci korzystający z zakwaterowania Jafi Sport

** Klienci wykupujący pojedyncze usługi tj. szkolenie narciarskie, transport nie są objęci ubezpieczeniem.

 

Oferujemy Państwu również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia do opcji PLUS lub VIP:

 

STANDARD

PLUS

VIP

Koszty Leczenia (KL) z Assistance

15 000 €

40 000 €

40 000 €

Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

2 000 €

4 000 €

10 000 €

Odp. Cywilna + amatorskie uprawianie sportów narciarskich (OC)

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Koszty Ratownictwa (KR)

8 000 €

8 000 €

8 000 €

Koszty leczenia i rehabilitacji na terenie RP w wyniku NNW za granicą

-

-

10 000 zł

Bagaż Podróżny (BP)

-

400 €

200 €

Sprzęt Sportowy (SS)

-

700 €

700 €

CENA / os.

w cenie

 30zł/os

 220zł/os ***

Powyższe stawki dotyczą dni obowiązywania karnetu narciarskiego. Na dojazd i powrót objęci są Państwo ubezpieczeniem „Travel” obejmującym wyłącznie KL i NNW w powyższych kwotach.

*** cena obejmuje 6 dni narciarskich. Rozszerzenie o opcję „Travel” na dojazd do miejsca wypoczynku, dodatkowo płatne 70zł/os (dojazd i powrót). // Ubezpieczenie VIP zawiera rozszerzenie o CP (choroby przewlekłe)

Chęć dokupienia ubezpieczenia w wersji rozszerzonej można zgłaszać mailowo lub telefonicznie pracownikom biura Jafi Sport maksymalnie do 2 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 

CENTRUM ALARMOWE – czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.

Telefon: + 48 22 575 90 80

W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostanie obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 40 EUR (potrącana z rachunku za leczenie).

Dokumenty oraz formularze do pobrania:

OWU ubezpieczenia – AXA Kontynenty

Zgłoszenie szkody KL/KR

Zgłoszenie szkody OC

Zgłoszenie szkody NNW

 

Druki zgłoszenia szkód (w nich opisana jest również dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody) można pobrać powyżej lub na stronie www.axa-polska.pl.

Likwidacja szkód odbywa się przez AXA, zatem Jafi Sport nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

 

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy (KR).

Co obejmuje ubezpieczenie: koszty jakie poniósł Ubezpieczony w związku z rezygnacją z wyjazdu lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie i koniecznością wcześniejszego powrotu z imprezy. Koszty przerwania uczestnictwa obejmują niewykorzystaną część świadczeń (przez niewykorzystane świadczenia rozumie się określoną w % ceny imprezy turystycznej, niewykorzystaną część świadczeń przewidzianą w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej. Rezygnację uwzględniają tylko dopuszczone powody rezygnacji przez AXA - informacja poniżej). Zwrot następuje na podstawie pisemnego wyliczenia Biura Podróży odnośnie niewykorzystanego świadczenia. 

Koszt ubezpieczenia: w cenie 3,5 % wartości imprezy (końcowa kwota umowy). Ubezpieczenie opiewa na kwotę końcową umowy i w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie możliwy jest zwrot do 100% poniesionych kosztów.

Do kiedy można wykupić ubezpieczenie? Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe najpóźniej 2 dni od daty podpisania umowy zgłoszenia lub wpłaty całości lub części zaliczki. W przypadku, gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy.

Okres trwania ubezpieczenia:  odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu określonym umową jako koniec imprezy turystycznej.

 

Możliwe powody rezygnacji:

- nieszczęśliwy wypadek (nagłe zachorowanie uniemożliwiające udział w wyjeździe, śmierć ubezpieczonego)

- przedwczesny poród lub śmierć osoby bliskiej (tylko najbliższa rodzina)

- poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego (włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan itp.)

- bezwzględne wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone ubezpieczonemu w czasie pobytu (nie dotyczy wezwania wojskowego)

- wystąpienia szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy gdzie ubezpieczony jest pracodawcą (wymagającej jego obecności na miejscu)

- śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży (jedynie gdy są uwzględnione osoby na tej samej umowie).

 

Ubezpieczenie KR NIE OBEJMUJE:

- ciąży

- nieuzyskania urlopu na wyjazd

- niemożności uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodu choroby przewlekłej

- brak oczekiwanych warunków atmosferycznych w miejscu wypoczynku

- częściową rezygnację i dojechanie na imprezę po terminie planowanego rozpoczęcia imprezy (ubezpieczenie obejmuję wyłącznie przerwanie pobytu w uzasadnionych sytuacjach objętych ubezpieczeniem lub całkową rezygnację)

 

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego:

1) Niezwłocznie poinformowanie biura podróży o zaistnieniu zdarzenia (najpóźniej 2 dni od daty zdarzenia w formie piesemnej - mailowo na adres jafi@jafisport.pl),

2) Pisemnego zawiadomienia Towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie i przekazanie dokumentacji nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Dokumentacja powinna zawierać:

- umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej

- oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej złożone w biurze podróży (mailowo)

- poświadczenie o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie (na wniosek ubezpieczyciela Jafi Sport przekazuje taką informację bezpośrednio do AXA),

- dowodów opłat za wyjazd

 

Oraz w zależności od rodzaju zdarzenia:

- dokumentację lekarską z wynikami uzasadniającymi rezygnację lub przerwanie uczestnictwa w imprezie, zwolnienia lekarskie, zaświadczenie lekarskie o nagłym zachorowaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej Ubezpieczonemu,

- poświadczenie organów administracyjnych lub policji o wystąpieniu szkody w mieniu Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży,

- dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w trakcie trwania imprezy,

3) Zwolnienie urzędów i lekarzy prowadzących leczenie z obowiązku zachowania tajemnicy wobec Towarzystwa

4) Umożliwienie Towarzystwu przeprowadzenia czynności zmierzających do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,

5) Stosowania się do zaleceń Towarzystwa.

 

Informujemy, iż w przypadku odmowy wypłaty roszczenia lub sytuacji spornych, Biuro Jafi Sport nie jest stroną i nie ma mocy prawnej do rozstrzygania. Klient ma prawo do złożenia odwołania w Centrum Alarmowym AXA. 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt z nami

poniedziałek - piątek 08:30 - 19:00 sobota - 8:30 - 16:00 niedziela nieczynne

 
 
Start your journey.

zobacz ofertę